Corona-support

Wij staan voor u klaar

De impact en de gevolgen van de Coronapandemie zijn immens. Het virus richt fysiek, emotioneel en financieel enorme schade aan. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. De eerdere ondersteuningsovereenkomst liep tot en met 30 juni 2021 en is niet verlengd. De verzekeraars trachten limieten zoveel mogelijk in stand te houden. Dit is helaas niet altijd mogelijk. Indien een limiet op een bepaalde debiteur niet verlengd of verlaagd wordt, neemt u dan contact met ons op. Wij kunnen dan kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

De Rijksoverheid heeft de regelgeving versoepelt en ook deels weer aangetrokken. De anderhalvemetermaatregel blijft de standaard. Daarnaast is nog altijd het advies om thuis te werken (tenzij het echt niet anders kan). De gevolgen van Corona hakken er bij veel ondernemers hard in en het einde lijkt helaas nog lang niet in zicht. De tijd zal leren wat de volledige impact en gevolgen voor u zullen zijn. Voor nu is het voor u zaak om proactief te blijven inspelen op de ontstane situatie die vrijwel het gehele bedrijfsleven treft. Wij helpen u daarbij zoveel als mogelijk. Weet dat Xolv, ondanks Covid-19, nog steeds in staat is voor haar relaties de meest optimale dekking, voorwaarden en prijs uit de markt te onderhandelen.

Onze bereikbaarheid

De bezetting op kantoor is minimaal, uiteraard met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Iedereen van ons is sowieso blijvend goed bereikbaar via de mobiele nummers en email. Ook kunt u ons kantoor bellen (073-820 02 95) of mailen naar info@xolv.nl.

Fysieke afspraken zijn mogelijk met inachtneming van de anderhalvemetermaatregel. Uiteraard zijn afspraken via telefoon of videobellen altijd mogelijk. Wij onderhouden blijvend contact met onze relaties om hen te ondersteunen in deze uitdagende periode, zoals u van ons gewend bent. Heeft u vragen? Schroom niet om ons te bellen. Al onze collega’s staan voor u klaar. Bel met uw accountmanager, naar ons algemene nummer of stuur een email.

Wij zetten alles op alles om u zo goed mogelijk te ondersteunen!

Wat u als polishouder moet doen

Voor veel bedrijven heeft het coronavirus enorme impact. Sommige bedrijven zijn gesloten, anderen verliezen omzet of kunnen klanten niet of slecht bereiken, orders worden uitgesteld of geannuleerd en betalingen worden niet ontvangen. Kredietverzekeraars zijn druk met het managen van de te verwachten problemen. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws en uiteraard zijn wij voor vragen voor u bereikbaar. Voor nu is het van belang dat u alert bent op de dekking op uw afnemers en vooral op de openstaande vorderingen op uw afnemers. 

Meestgestelde vragen

Hoe u kunt helpen als u afnemer bent?

U wordt als afnemer gevraagd om (financiële) informatie te verstrekken.

Waar is deze informatie voor nodig?

Verzekeraars voeren periodiek kredietwaardigheidsanalyses uit op de afnemers van hun verzekerde klanten. U zou één van die afnemers kunnen zijn. Op basis van die analyses wordt bepaald of de relaties van de verzekeraars de klant verzekerd op rekening (krediet) kunnen leveren. Dit is in het belang van hun klanten omdat de kredietverzekering hen beschermt tegen het risico van non-betaling. Het is ook in uw belang omdat u door de leveringen op rekening optimaal gebruik kunt maken van uw werkkapitaal.

Om dit mogelijk te blijven maken kunt u helpen door informatie aan te verstrekken aan de kredietverzekeraars. Alleen volledige en recente (financiële) informatie stellen hun in staat om een zo goed mogelijke analyse te maken van uw (toekomstige) situatie. Hierdoor hopen de verzekeraars ook in deze moeilijke periode leverancierskrediet te kunnen blijven faciliteren. Hierbij is sprake van een gezamenlijk belang.

Waarmee kunt u helpen?

Wellicht bent u inmiddels benaderd, of wordt u op korte termijn benaderd, met de vraag om informatie te delen. Wij hopen dat u bereid bent mee te werken aan deze verzoeken, ook ondanks het feit dat u wellicht nog nooit eerder contact met een verzekeraar heeft gehad.

Hoe weet u het resultaat van de analyse?

Verzekeraars kunnen over de uitkomst van hun analyse van uw onderneming helaas geen harde toezeggingen doen in deze bijzondere tijden. Uiteraard zullen de verzekeraars na analyse van uw informatie u over de uitkomst informeren.

Hoe gaan verzekeraars om met deze vertrouwelijke informatie?

Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Verzekeraars gebruiken de informatie alleen voor onze eigen analysedoeleinden en delen dit niet met andere partijen.

Uitstel of annulering van een order: wat moet u doen?

Als uw afnemer een geplaatste order uitstelt of annuleert, neem dan contact op met Xolv. In overleg met de kredietverzekeraar bepalen we welke actie moet worden genomen. Het is van groot belang om dit te doen. De actie kan per zaak verschillen.

Hoe gaan kredietverzekeraars om met een limietintrekking/afwijking?

Wij zijn ervan overtuigd dat de kredietverzekeraars hun lessen hebben getrokken uit de economische crisis van 2008/2009. Wij verwachten niet dat zij ineens alle dekkingen op afnemers intrekken. Verzekeraars nemen wel al maatregelen, afhankelijk van branche en land, op  financieel zwakkere bedrijven met een slechte rating en/of bedrijven die hun jaarcijfers 2018 nog niet hebben gedeponeerd. Het gebeurt zelfs al dat verzekeraars in sommige gevallen de jaarcijfers 2019 willen ontvangen om een goed oordeel te kunnen vellen.

Limietintrekking/afwijking bij een afnemer waarmee u nog zaken doet: wat moet u doen?

Als u wordt geconfronteerd met limietverlagingen en/of intrekkingen van afnemers waarmee u nog zaken doet, verzoeken wij u dit kenbaar te maken via een email naar uw accountmanager bij Xolv (bij voorkeur inclusief een kopie van de verlaging/intrekking). Wij zullen limietverlagingen en/of intrekkingen bespreken met de verzekeraar en kijken of het toch mogelijk is een limiet of een verhoging van het afgegeven limiet te ontvangen.

Verzoeken tot uitstel betaling: hoe gaat u hier mee om?

Er zijn al veel verzoeken tot uitstel van betaling ingediend. De drie grootste verzekeraars hebben ieder hun eigen beleid vastgesteld hoe hier mee om te gaan. Zowel Atradius, Coface en Euler Hermes hebben hun relaties reeds geïnformeerd over verruimde polisvoorwaarden. Check goed wat deze voorwaarden precies inhouden. Voor de specifieke verruimingen zie de tekst onder ‘Alle relevante links overzichtelijk bij elkaar’. Wij adviseren u de informatievoorziening betreffende de verruiming goed in de gaten blijven houden. Het beleid kan dagelijks veranderen.

Achterstalligheidstermijn bereikt? Stop met leveren. Wat moet u doen als u toch wil/moet leveren?

Bij het bereiken van de achterstalligheidstermijn moet u stoppen met leveren. Levert u toch, dan zijn nieuwe leveringen niet meer verzekerd. In bijzondere gevallen dat u toch moet of wilt leveren, verzoeken wij u contact op te nemen met uw accountmanager. Wij zullen het voorleggen aan de kredietverzekeraar. Wel wijzen we u erop dat het doorleveren bij achterstand zoveel mogelijk door kredietverzekeraars vermeden zal worden om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Zowel Atradius, Coface en Euler Hermes hebben hun relaties reeds geïnformeerd over verruimde polisvoorwaarden. Check goed wat deze voorwaarden precies inhouden. Voor de specifieke verruimingen zie de tekst onder ‘Alle relevante links overzichtelijk bij elkaar’. Wij adviseren u de informatievoorziening betreffende de verruiming goed in de gaten blijven houden. Het beleid kan dagelijks veranderen.

Gewenst uitstel termijn ‘melden en overdragen incasso’s: wat moet u doen?

Bij het bereiken van de incassotermijn, zoals vermeld in uw polis, moet u een vordering ter incasso melden/overdragen in het systeem van de verzekeraar. Meldt u dit niet, dan verliest u dekking op de gehele vordering.

Indien u uitstel wenst van deze termijn (al dan niet gevraagd door uw afnemer) dient dit expliciet per afnemer aangevraagd te worden. Indien dit voor een groep afnemers dient te gebeuren (bijvoorbeeld afnemers uit Italië) zal de kredietverzekeraar dit per case bekijken. Ook hier is het van groot belang dit te bespreken met uw accountmanager bij Xolv.

 

Zowel Atradius, Coface en Euler Hermes hebben hun relaties reeds geïnformeerd over verruimde polisvoorwaarden. Check goed wat deze voorwaarden precies inhouden. Voor de specifieke verruimingen zie de tekst onder ‘Alle relevante links overzichtelijk bij elkaar’. Wij adviseren u de informatievoorziening betreffende de verruiming goed in de gaten blijven houden. Het beleid kan dagelijks veranderen.

Ik verwacht de premie niet te kunnen betalen. Wat nu?

We hebben reeds vernomen dat enkele bedrijven hun premiebetalingen hebben stopgezet. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat verzekeraars bij non-betaling van de premie geen schadebetalingen zullen doen. Wij adviseren u derhalve de premie te blijven betalen. Mocht dit voor u niet mogelijk zijn, neemt u dan contact met ons op. In dat geval bekijken wij wat we voor u kunnen betekenen.

Conclusie

Alle verwachte afwijkingen van de polisvoorwaarden met Xolv bespreken.

Bij de antwoorden op alle vragen verzoeken wij u dringend alle afwijkingen op de polisbepalingen met ons te bespreken. Deze dienen zonder uitzondering te worden voorgelegd aan de kredietverzekeraar ter goedkeuring. Vanuit onze expertise en jarenlange ervaring kunnen wij voor u hierin, juist (ook) nu, het verschil maken. Maak nooit afspraken met een klant die niet betaalt of kan betalen zónder overleg met ons en/of uw kredietverzekeraar, voor zover dat afwijkt van de verruimde polisvoorwaarden van uw verzekeraar. Daarmee voorkomt u dat eventuele schadeclaims worden afgewezen. Twijfelt u of u de verruimde polisvoorwaarden goed heeft begrepen? Check dan bij ons of dat zo is. Better be safe than sorry!

Lees hier het laatste nieuws van verzekeraars

ATRADIUS

20-06-17 Afbouw verruimde polisvoorwaarden

 • MODULA: Ik heb momenteel vorderingen open staan waarvan de achterstalligheidstermijn vóór 1 september 2020 is verstreken. Volgens het bericht van Atradius van 19 maart jl. mag ik deze vorderingen 30 dagen later ter incasso aanbieden dan in de polis staat. Ook mag ik tot aan deze verruimde incassodatum uitstel van betaling geven aan mijn klant.

  Ik heb nu echter ook vorderingen open staan waarvan de achterstalligheidstermijn na 1 september 2020 verstrijkt. Hoe moet ik daar dan mee omgaan? Moet ik deze vorderingen eerder indienen dan de oudere vorderingen?

Wij begrijpen dat dit tot onduidelijke situaties zou kunnen leiden. Gelukkig houden we hier rekening mee, hoe we dat doen lichten we graag toe aan de hand van een voorbeeld:

Vervaldatum Achterstalligheid Incasso
15/6 15/8 15/10 (oorspronkelijk 15/9)
28/6 28/8 28/10 (oorspronkelijk 28/9)
1/7 1/9 1/10
10/7 10/9 10/10

In dit voorbeeld is van de eerste twee vorderingen de achterstalligheidstermijn vóór 1 september 2020 verstreken en bij de laatste twee erna (hierna: ‘achterstallig’).

Als u meerdere vorderingen heeft die zowel vóór als na 1 september 2020 achterstallig raken, dan zullen wij als uiterste incassodatum van alle vorderingen de eerste (oudste) verlengde datum nemen.

In dit voorbeeld zou dat 15/10 zijn.

Voor uitstel van betaling geldt overigens hetzelfde, dit kunt u ook tot aan de eerste (oudste) verlengde incassodatum blijven verlenen.

Zodra u alleen nog maar vorderingen heeft open staan die na 1 september 2020 achterstallig raken dan geldt de eerder aangekondigde verruiming en deze overgangsregeling niet meer. In dat geval zijn de in de polis genoemde termijnen weer van kracht.
Dynamicline

 • MKBZEKER: Ik heb momenteel vorderingen open staan waarvan de vervaldatum vóór 1 juli 2020 is verstreken. Volgens het bericht van Atradius van 24 maart jl. mag ik deze vorderingen 30 dagen langer aanhouden dan in de polis staat. Ik kan dus het incasso later overdragen om mijn klant zo extra uitstel van betaling te kunnen geven.

  Ik heb nu echter ook vorderingen open staan die na 1 juli 2020 vervallen. Hoe moet ik daar dan mee omgaan? Moet ik deze vorderingen eerder indienen dan de oudere vorderingen om mijn maximale dekking te houden?

Wij begrijpen dat dit tot onduidelijke situaties zou kunnen leiden. Gelukkig houden we hier rekening mee, hoe we dat doen lichten we graag toe aan de hand van een voorbeeld:

Vervaldatum Incasso (uiterlijke datum, met behoud van de maximale dekking)
15/6 15/9 (oorspronkelijk 15/8)
28/6 28/9 (oorspronkelijk 28/8)
2/7 2/9
10/7 10/9

In dit voorbeeld zijn de eerste twee vorderingen vóór 1 juli 2020 vervallen en de laatste twee erna.

Als u meerdere vorderingen heeft die zowel vóór als na 1 juli 2020 vervallen, dan zullen wij als uiterste incassodatum van alle vorderingen de eerste (oudste) verlengde datum nemen.

In dit voorbeeld zou dat 15/9 zijn.

Zodra u alleen nog maar vorderingen heeft open staan die na 1 juli 2020 zijn vervallen dan geldt de eerder aangekondigde verruiming en deze overgangsregeling niet meer. In dat geval zijn de in de polis genoemde termijnen weer van kracht.

Disclaimer
Deze vragen en antwoorden hebben een illustratief karakter en zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De van toepassing zijnde polisvoorwaarden en – bepalingen zullen bij eventuele geschillen te allen tijde prevaleren.

20-05-27 Europese Commissie akkoord met Nederlandse steunmaatregel kredietverzekeraars

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-staatssteunregels een Nederlandse garantieregeling goedgekeurd om de kredietverzekeringsmarkt voor de handel te ondersteunen tijdens de uitbraak van het coronavirus.

De Nederlandse regeling zorgt ervoor dat kredietverzekering voor alle bedrijven beschikbaar blijft. Kopers van goederen of diensten hoeven daardoor niet vooraf te betalen, waardoor hun onmiddellijke liquiditeitsbehoeften afnemen. Wat de regeling inhoudt leest u hier:

26-05-2020
De Nederlandse garantieregeling voor leverancierskredieten is goedgekeurd door Europese Commissie. De exacte uitwerking wordt binnenkort bekendgemaakt.

Na de eerste berichtgeving op 8 april over een mogelijke regeling waarbij de Nederlandse staat garant staat voor een deel van de risico’s van kredietverzekeraars kwam er vandaag groen licht vanuit de Europese Commissie. Nadere details over de precieze invulling volgen. De berichtgeving vanuit het Verbond van Verzekeraars kunt u hieronder lezen.

Europese Commissie akkoord met Nederlandse steunmaatregel kredietverzekeraars
Het Verbond van Verzekeraars is verheugd dat de Europese Commissie vandaag de Nederlandse garantieregeling voor kredietverzekeraars  heeft goedgekeurd. “Dit is een zeer belangrijke tussenstap om ervoor te zorgen dat de handel, na het versoepelen van de coronamaatregelen door het kabinet, weer op gang komt”, aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars.

De Commissie heeft de maatregel getoetst aan de EU-staatssteunregels. De regeling houdt het volgende in:

i) de kredietverzekeraars hebben aan Nederland toegezegd dat zij hun huidige niveau van bescherming zullen handhaven ondanks de economische moeilijkheden waarmee bedrijven te kampen hebben als gevolg van de uitbraak van het coronavirus;

ii) de garantie is beperkt tot het dekken van handelskrediet dat tot eind dit jaar ontstaat;

iii) de regeling staat open voor alle kredietverzekeraars in Nederland;

iv) het garantiemechanisme waarborgt risicodeling tussen de verzekeraars en de Staat, tot een bedrag van 1 miljard EUR, en voorziet in een extra vangnet dat zo nodig maximaal 12 miljard EUR in totaal kan dekken, en

v) de garantiepremie is een toereikende vergoeding voor de Nederlandse Staat. Meer details zijn nog niet bekend: deze volgen als het Ministerie van Financiën via een Kamerbrief bekend maakt hoe de regel er precies uit ziet.

Staat als herverzekeraar
De overheidsgarantstelling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari tot eind 2020. Het gaat om een bedrag van 12 miljard euro van de in totaal 110 miljard euro aan kredietlimieten die momenteel op de Nederlandse markt uitstaan. Voor dit deel van de kredietverzekeringen staat de Staat garant door als herverzekeraar op te treden. De kredietverzekeraars die op de Nederlandse markt actief zijn (een niche binnen de verzekeringsbranche) zorgen er via de Nederlandse regeling voor dat kredietverzekering voor alle bedrijven beschikbaar blijft. Kopers van goederen of diensten hoeven daardoor niet vooraf te betalen.

Vervolgstappen
Naar verwachting maakt het Ministerie van Financiën aan het einde van deze week via een Kamerbrief bekend hoe de regeling er precies uit gaat zien.

***

Zoals genoemd in het bericht van het Verbond van Verzekeraars maakt het Ministerie van Financiën op korte termijn via een Kamerbrief bekend hoe de regeling er precies uit gaat zien. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

 

20-04-08 Mogelijke staatsgarantie kredietverzekeringen

Nederlandse staat en kredietverzekeraars in gesprek over ondersteuning

Staatsgarantie zou verdere aanvulling zijn op steunpakket kabinet om economie gaande te houden.

Er zijn gesprekken gaande tussen kredietverzekeraars en de Nederlandse staat over een mogelijke regeling waarbij de staat garant staat voor een deel van de risico’s. Hoe en of deze regeling doorgaat hangt af van verdere gesprekken en uiteindelijk goedkeuring van de EU. We houden jullie op de hoogte over de uitkomst hiervan.

Zie ook het Artikel Verbond van Verzekeraars voor meer achtergrond. Ook in andere Europese landen zijn gesprekken over staatssteun gaande.

Verbond positief over gesprekken kabinetsteun voor herstel economie na afloop coronacrisis

Om het herstel van de economie een steun in de rug te geven, vinden er sinds half maart gesprekken plaats tussen kredietverzekeraars en de overheid over de mogelijkheid dat de Staat garant staat voor een deel van het risico van Nederlandse kredietverzekeraars. Deze kredietverzekeraars vergoeden de schade wanneer een klant een rekening van een leverancier niet betaalt. Een dergelijke samenwerking kan ervoor zorgen dat bedrijven die voor de covid-19 crisis gezond waren, nu en in de toekomst toegang houden tot leverancierskrediet en werkkapitaalfinanciering.

Details nog niet bekend

De Staatsgarantie voor kredietverzekeringen zou een aanvulling zijn op de eerder geïntroduceerde steunmaatregelen uit het noodpakket van het kabinet. Een dergelijke garantie is juist belangrijk in de periode na het opheffen van de maatregelen. Als de handel weer mogelijk wordt, dan ontstaat er ook behoefte aan kredietverzekeringen. Hoe de regeling precies vorm krijgt, is nu nog niet bekend.

Publiek-private samenwerking

Door de grote onzekerheid en de slechte economische vooruitzichten door de coronacrisis zullen kredietverzekeraars niet in staat zijn om de door hen verstrekte pre-corona-limieten te handhaven. Ook zijn zij door de snelheid en de hevige impact van de corona-maatregelen niet in alle gevallen in staat om de kredietwaardigheid van afnemers met dezelfde betrouwbaarheid te voorspellen. “Met daarbij in het achterhoofd de te verwachte grote hoeveelheid onbetaalde rekeningen, zijn de kredietverzekeraars, ondernemers en overheid het gesprek aangegaan”, vertelt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. Kredietverzekeringen worden verstrekt aan alle sectoren voor binnenlandse leveringen en export. Het totaal verzekerd bedrag van de Nederlandse kredietverzekeraars bedraagt momenteel ruim EUR 110 miljard en vertegenwoordigt circa EUR 250 miljard aan omzet van Nederlandse bedrijven met 400.000 bedrijven in binnen- en buitenland. Weurding: “De dekking van en via de kredietverzekeraars maakt handel mogelijk voor bedrijven in Nederland; het is de stille motor van de economie die we draaiende moeten houden.”

De gesprekken tussen partijen zijn constructief vanuit het gemeenschappelijke doel om de Nederlandse economie en werkgelegenheid te beschermen van bedrijven en sectoren die nu acuut door de crisis zijn getroffen en waarvan de onderliggende bedrijfsmodellen -voor en na de crisis- bestendig zijn. Wanneer de regeling van start gaat en hoe de regeling eruit komt te zien hangt bovendien af van de Europese Commissie, die een eventuele staatsgarantie moet goedkeuren.

Kredietverzekeraars brengen vertrouwen in de economie

Door de coronacrisis zijn veel bedrijven stil komen te staan. Er vindt geen handel meer plaats en de risico’s op het niet-betalen van facturen is zeer groot. Kredietverzekeraars dekken het risico af van bijvoorbeeld een leverancier wanneer een afnemer niet in staat is de factuur te betalen. Een kredietverzekeraar schat dus de kredietwaardigheid van een afnemer en geeft op basis daarvan een limiet af aan de leverancier. Tot deze limiet (een bepaald bedrag) is de handel verzekerd: het maximumbedrag waarvoor de kredietverzekeraar dekking kan en wil bieden.

20-03-30 Update over de impact van het coronavirus en hoe wij met de situatie omgaan

De impact van het coronavirus op de economie wordt steeds groter. Ondanks de ruime maatregelen die genomen zijn door overheden en banken, zal de economische activiteit in veel landen en sectoren sterk afnemen. Ook het aantal faillissementen zal stijgen.

Wij blijven ons committeren om u in deze onzekere tijden zoveel mogelijk te helpen.

Dit doen we door goed bereikbaar te blijven, ook nu dat het merendeel van onze medewerkers vanuit huis werkt. Ook hebben we recent de condities van uw polis ten aanzien van de incassotermijn verruimd. Meer informatie hierover kunt u lezen op onze speciale coronapagina.

Verder blijven wij uiteraard doorgaan met het goed managen van uw kredietrisico’s om zo de handel verantwoord te blijven faciliteren. Wij zullen debiteuren regelmatiger reviewen de komende tijd, met name in de sectoren die het meest worden geraakt. Dit kunnen wij niet alleen, daarom vragen wij hiervoor uw hulp.

Wij verzoeken u allereerst te bekijken in hoeverre u uw grootste kredietlimieten nog nodig heeft voor de huidige bedragen. Waar van toepassing verzoeken wij u deze limieten te reduceren of te beëindigen. Uw accountmanager zal waar nodig met u contact opnemen de komende dagen om te bespreken welke debiteuren wij extra gaan reviewen en in welke mate u nog een kredietlimiet nodig heeft op die specifieke debiteuren.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met uw tussenpersoon of accountmanager.

20-03-19 Verruiming van uw Modula polisvoorwaarden

Atradius heeft besloten om haar relaties, in deze onzekere tijden, meer flexibiliteit te geven om te kunnen betalen en om eventuele vertragingen op te vangen. Derhalve hebben zij de Modula polisvoorwaarden met ingang van 19 maart jl. verruimd op twee manieren:

 • Allereerst wordt uw meldingsplicht van een overschrijding van de achterstalligheidstermijn (indien in uw polis van toepassing via module 18500.01, raadpleeg hiervoor uw polis) en/of uw verplichting om incassozaken over te dragen (module 20500.00) met 30 dagen extra uitgesteld. Tot nu toe diende u ons binnen 30 dagen na overschrijding van de achterstalligheidstermijn een melding te doen of uw incassozaak over te dragen. Deze termijn is nu verlengd tot 60 dagen.
 • Daarnaast mag u ZONDER onze toestemming met uw klant een latere betaling van uw factuur overeenkomen (uitstel van betaling), zelfs tot na het verstrijken van de achterstalligheidstermijn, zolang het uitstel van betaling binnen de bovengenoemde 60 dagen na het verstrijken van de achterstalligheidstermijn blijft.

Deze polisaanpassingen worden verduidelijkt via onderstaande illustratie:

Verruiming polisvoorwaarden Modula Polis Atradius

COFACE

2021-05-27 Persbericht Staatsgarantie op kredietverzekeringen loopt volgens overeenkomst af op 30 juni 2021

Breda, 27 mei 2021

Staatsgarantie op kredietverzekeringen loopt volgens overeenkomst af op 30 juni 2021

Het gezamenlijke steunprogramma van de Nederlandse Staat, Coface en de overige kredietverzekeraars in de Nederlandse markt, opgezet om de handelsketens tijdens de pandemie te stabiliseren, zal volgens plan op 30 juni 2021 aflopen. Alle partijen onderschrijven de analyse dat een verlenging niet nodig is op basis van de huidige marktsituatie. De kredietverzekeraars hebben zich intussen op basis van de geanalyseerde data en informatie over de impact van Covid-19 op bedrijven en verschillende handelssectoren aangepast aan de economische situatie. Bovendien kan de Nederlandse economie, evenals die in diverse andere landen, zich verlaten op de voortzetting van diverse andere beschermende maatregelen van de Nederlandse overheid.

Alle betrokken partijen – inclusief Coface – zullen ook na 30 juni nauw blijven samenwerken om, binnen de context van de EU-wetgeving, snel te kunnen optreden in het geval de economische situatie aanzienlijk verslechtert en een daarmee gepaard gaande bedreiging van de bevoorradingsketens zich nogmaals aandient. Daartoe zullen de marktontwikkelingen, in goede samenwerking, nauwlettend worden gevolgd.

De deelnemende partijen constateren dat het steunprogramma in belangrijke mate heeft bijgedragen aan het stabiliseren van de markt. Het programma, dat in het voorjaar van 2020 is opgezet, heeft gezorgd voor continuïteit in de bevoorradingsketens en goederenstromen. De handelsketens van de Nederlandse economie, die na de uitbraak van de coronapandemie in gevaar waren, zijn met succes in stand gehouden.

“Na meer dan een jaar is dit het juiste moment om het programma volgens plan te beëindigen”, aldus Edwin Busio, CEO van Coface in Nederland. “Hoewel de pandemie en de economische gevolgen ervan nog niet voorbij zijn, is de situatie ten opzichte van vorig jaar veranderd en kunnen we nu een betere inschatting maken van de gevolgen voor zowel sectoren als bedrijven. De toeleveringsketens zijn grotendeels gestabiliseerd, de insolventiecijfers zijn nog steeds laag en belangrijke delen van de economie bevinden zich in een herstelproces. Er zijn nog veel uitdagingen en we zullen onze expertise inzetten om die aan te pakken in nauwe samenwerking met onze klanten en partners.”

Verzekeringsdekking keert terug naar de marktconforme basis
De algemene economische vooruitzichten wijzen momenteel op een herstel. Diverse steunmaatregelen van de overheid zullen na 1 juli nog voor kortere of langere tijd doorlopen, net als in de ons omringende exportlanden, waardoor het herstel van de Nederlandse economie verder wordt bevorderd. Het is daarom het juiste moment om de verzekeringsdekking weer volledig vanuit de private markt, en zonder betrokkenheid van de overheid, te verstrekken.

Deze overgang kan dan ook plaatsvinden zonder noemenswaardige impact op de dekking voor onze klanten. “Sterker nog, wij verwachten een stijging van het totaalvolume aan verzekerde risico’s in lijn met de toenemende behoefte aan dekking nu de vraag zich herstelt en de grondstofprijzen stijgen”, aldus Edwin Busio. Als erkende risicobestuurders beschikken kredietverzekeraars zoals Coface over beproefde expertise op het gebied van risicobewaking en -beheer, waardoor zij het herstel van de economie kunnen ondersteunen. Coface is zich bewust van zijn economische verantwoordelijkheid en zal ook na afloop van de samenwerking met de Nederlandse Staat op vergelijkbare wijze zijn diensten voortzetten door klanten te adviseren hoe en waar mogelijke debiteurenverliezen zijn te voorkomen en door afdoende verzekeringsdekking te bieden om de handelsactiviteiten van zijn klanten te laten groeien.

– einde persbericht –

Perscontact:

Huijskens Communications
Clemens Sassen
T: + 31 6 46 11 11 89
E: clemens@huijskens.nl

Coface Nederland
Edwin Busio
T: +31 76 5737171
E: edwin.busio@coface.com

20-11-20 Nieuw voorstel tot verlengen herverzekering kredietverzekeraars

Beste relatie,

Eerder dit jaar hebben wij u bericht over de samenwerking tussen de Nederlandse Staat en de kredietverzekeraars in Nederland. Deze samenwerking heeft het mogelijk gemaakt om -ondanks de effecten van de Covid-19 crisis- bepaalde en meer kredietlimieten voor u in stand te houden. Deze samenwerking loopt formeel ten einde op 31 december 2020.

De afgelopen dagen verschenen er berichten dat de zogenoemde ‘Staatsgarantie’ zou zijn verlengd. Deze berichten zijn echter voorbarig. De berichtgeving is gebaseerd op een Kamerbrief van staatssecretaris Vijlbrief van het ministerie van Financiën. Hierin spreekt de Staat de intentie uit om voor nog eens zes maanden, lopend vanaf 1 januari 2021, op te treden als herverzekeraar voor uitstaande en toekomstige leverancierskredieten via de Nederlandse kredietverzekeraars. Klik hier om de brief te lezen.
Hoewel er door de kredietverzekeraars in Nederland met het ministerie van Financiën wordt gesproken over een mogelijke verlenging van de huidige regeling (in welke vorm dan ook), is van een formeel akkoord tussen alle betrokken partijen (waaronder ook de goedkeuring van de Europese Unie) nog geen sprake.

We zullen u vanzelfsprekend onmiddellijk informeren zodra er sprake is van een definitief besluit over het al dan niet verlengen van de Staatsgarantie en de eventuele goedkeuring door alle betrokken partijen die vereist is bij een verlenging.

Tot slot informeren wij u graag dat Coface tevreden is over de samenwerking met het ministerie van Financiën wanneer het gaat om de huidige Staatsgarantie (het pakket aan maatregelen dat van kracht is tot 31 december 2020). Het doel, rust creëren in de markt en waar mogelijk de economische schade als gevolg van Covid-19 beperken, is in belangrijke mate verwezenlijkt. Met diezelfde doelstelling voor ogen bespreekt Coface momenteel met alle betrokken partijen de meest passende oplossing voor 2021.

Het Verbond van Verzekeraars heeft een persbericht gepubliceerd over “Nieuw voorstel tot verlengen herverzekering kredietverzekeraars”

Hartelijke groet,

Edwin Busio

20-10-07 Ondanks overheidssteun 30% meer faillissementen

Ruim achtduizend Nederlandse bedrijven zullen de coronacrisis niet overleven, stelt kredietverzekeraar Coface. Het aantal faillissementen zal dit en komend jaar 30% hoger liggen dan in 2019, per jaar zullen ongeveer 4250 bedrijven bankroet gaan.

‘Overheidsingrijpen heeft ertoe geleid dat de crisis pas later zichtbaar wordt’, zegt ceo Edwin Busio in een toelichting op het dinsdag gepresenteerde onderzoek. De kredietverzekeraar zag de afgelopen maanden een naar verhouding laag aantal faillissementen. ‘De pijn zit nog altijd in de markt.’

Minder bedrijven onderuit dan na 2008

Hoewel 30% meer faillissementen fors is, valt de stijging in het niet bij de periode na de kredietcrisis in 2008. Toen lag het aantal faillissementen bijna dubbel zo hoog, vertelt Busio. Dat Nederland sterker uit de recente crisis lijkt te komen heeft niet alleen te maken met daadkrachtiger optreden van de overheid, maar ook met meer solidariteit tussen ondernemers. ‘Er is een gezamenlijke vijand, dat zorgt voor meer onderling begrip.’

Nederlandse ondernemers doen het wel iets slechter ten opzichte van hun collega’s in de omringende landen. Busio: ‘Het aantal faillissementen in Nederland was in 2018 en 2019 extreem laag, dit is een natuurlijke correctie.’ In Nederland waren er in die jaren geen grote ingrepen in de faillissementswetgeving, zoals dat bijvoorbeeld in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wel het geval was. Een  vernieuwde faillissementswet is dinsdag door de Eerste Kamer aangenomen.

In de Coface-cijfers zitten veel bedrijven die voor de coronacrisis al niet gezond waren en met overheidssteun op de been bleven. Versnelde digitalisering van bedrijven dempt ook het effect van de crisis, aldus de kredietverzekeraar. Maar inmiddels is er volgens Coface overcapaciteit ontstaan binnen de e-commerce. Maar er zullen ook meer ondernemers besluiten hun bedrijf op te doeken, verwacht de kredietverzekeraar, en die gevallen zijn niet terug te zien in het onderzoek.

Slachtoffers

De slachtoffers van de coronacrisis zijn, zoals bekend, de sectoren horeca, vakantie en entertainment. Daarnaast ziet Coface het effect van de crisis in de retail, de autohandel, bij transportbedrijven en in de metaalindustrie.

Volgens Busio zijn de vooruitzichten voor het komend jaar niet goed. De door Coface verwachte daling van het bbp van mondiaal 4,8% zal voor toenemende onzekerheid zorgen. ‘Gevolgd door sociaal politieke onrust.’ Busio geeft het voorbeeld van Zuid-Afrika waar in het tweede kwartaal van dit jaar de economie halveerde. ‘Maar ik maak me ook zorgen over landen als Turkije, Brazilië, Mexico en de Verenigde Staten en dichter bij huis in het Verenigd Koninkrijk.’

20-06-04 Verlenging van de geldigheid (grace period) bij verlaging van de kredietlimiet

Vanaf heden tot en met 30 november 2020 geldt in het geval dat wij u mededeling doen van een verlaging van een Kredietbeslissing (voor TradeLiner) of een kredietlimiet (voor Globalliance), dat die verlaging niet van toepassing is voor de Leveringen die door u gedaan worden gedurende 30 dagen na de dag van onze mededeling van de verlaging (“de Verlenging van de geldigheidsduur”), de Verlenging van de geldigheidduur geldt uitdrukkelijk niet wanneer er sprake is van een van de volgende situaties:

 • Op het moment van Levering is een Mededeling van Achterstallige Vorderingen voor de betreffende Debiteur gedaan of deze had gedaan moeten worden; of
 • Op het moment van Levering is er sprake van Insolventie (zoals beschreven in uw Polis) van de betreffende Debiteur; of
 • Op het moment van Levering heeft u een Achterstallige Vordering waarvan de Vervaldag met meer dan 60 dagen is overschreden; of
 • Op het moment van Levering heeft u kennis van Risicoverzwarende Omstandigheden; of
 • Als wij bij een verlaging u mededelen dat de Verlenging van de geldigheidsduur niet van toepassing is.

De afloop van een door ons met een einddatum vastgestelde tijdelijke Kredietbeslissing / kredietlimiet is geen verlaging zoals hiervoor bedoeld en geeft u daarmee dus geen recht op een Verlenging van de geldigheidsduur.

Indien na een verlaging de Kredietbeslissing / kredietlimiet volledig wordt ingetrokken, eindigt de verzekeringsdekking alsnog direct en eindigt daardoor de geldigheid van enige voorafgaande verlenging.

Als u tijdens de Verlenging van de geldigheidsduur een nieuwe Kredietbeslissing / kredietlimiet aanvraagt en het bedrag van onze nieuwe beslissing / afgegeven limiet is hoger dan de dekking op basis van de Verlenging van de geldigheidsduur dan treedt de nieuwe beslissing direct in werking. Als dat bedrag niet hoger is, dan treedt de nieuwe beslissing pas in werking na afloop van de Verlenging van de geldigheidsduur (tenzij er sprake is van een intrekking die in dat geval onmiddellijk van kracht is).

N.b.: U dient de verkopen tijdens de Verlenging van de geldigheidsduur ook op te geven met uw activiteitenopgave.

Let op: indien in uw Polis een gelijke of langere periode van de Verlenging van de geldigheidsduur is opgenomen, dan geldt de afspraak zoals wij die met u hebben gemaakt in uw Polis. De Verlenging van de geldigheidsduur is in dat geval niet cumulatief. U mag dus niet deze Verlenging van de geldigheidsduur optellen bij de geldigheid als vermeld in uw Polis.

20-05-29 Persbericht

Overeenkomst overheid en kredietverzekeraars behoedt ondernemers voor grotere economische ramp:
Coface houdt beoordeling kredietlimieten op pre-COVID-19 niveau

BREDA, 29 mei 2020 – Vandaag maakt kredietverzekeraar Coface Nederland bekend dat het haar beoordelingsbeleid van kredietverzekeringslimieten houdt op het niveau van voor de COVID-19 uitbraak. Hiermee draagt Coface direct bij aan de steun voor enkele honderdduizenden bedrijven die in economische crisis verkeren als gevolg van de pandemie. Coface scherpt de voorwaarden niet aan nu met andere kredietverzekeraars een samenwerking is getekend met de Nederlandse Staat, die voor maximaal EUR 12 miljard participeert in het verzekerd risico. Deze overeenkomst geeft Coface meer ruimte om klanten te verzekeren tegen kredietrisico zelfs in deze periode waarin de vooruitzichten uiterst onzeker zijn.

Als gevolg van de COVID-19 uitbraak is het risico dat bedrijven hun facturen niet, of niet tijdig, voldoen sterk toegenomen. Een aanpassing van de afgegeven kredietlimieten, conform de nieuwe economische realiteit, lag voor de hand. Lagere kredietlimieten zouden op korte termijn echter resulteren in een rem op de handel tussen bedrijven en de toegang tot werkkapitaalfinanciering. Zonder regeling tussen de overheid en de kredietverzekeraars zouden op lange termijn meer bedrijven failliet gaan.

Met oog op het belang van een voortvarend economisch herstel heeft Coface, samen met twee andere kredietverzekeraars en gesteund door belanghebbenden zoals VNO*NCW, MKB Nederland en diverse brancheverenigingen, het initiatief genomen om in gesprek te treden met het ministerie van Financiën. De inzet bij de onderhandelingen was om een langdurige en nog diepere economische crisis af te wenden. Coface is dan ook trots op het resultaat: een garantstelling ten behoeve van het bedrijfsleven, ter stimulering van het economisch herstel en het behoud van banen.

Tijdens de kredietcrisis in 2008 is gebleken hoe hard ondernemingen worden geraakt als er een rem komt op het verlenen en verzekeren van kredieten. Eenzelfde scenario willen wij bij deze crisis absoluut voorkomen. Het was daarom noodzakelijk om samen met de overheid snel tot een oplossing te komen. Wij zijn verheugd dat wij nu in samenwerking met de overheid uitvoering mogen geven aan een steunmaatregel die direct bijdraagt aan het stimuleren van de Nederlandse economie en het beschermen van het Nederlandse bedrijfsleven. Mede op basis van deze garantstelling kunnen wij dekking op kredietrisico’s verlenen zoals we dat ook voor de coronacrisis deden. Het perspectief voor Nederlandse bedrijven is hiermee weer een stuk verbeterd. Deze economische tijd toont aan hoe belangrijk kredietverzekeringen zijn. Ondernemers die niet verzekerd zijn lopen een ongekend groot risico. Onbetaalde facturen door één of meerdere afnemers behoren tot de belangrijkste redenen van een bedrijfsfaillissement. Doordat afnemers niet betalen, komt de onderneming zelf in plotselinge geldnood, aldus Coface landendirecteur Edwin Busio.

In veel Europese landen en zelfs ook daarbuiten, hebben overheden inmiddels met dezelfde intentie een vorm van garantstelling ingericht of werken ze aan de inrichting ervan. Alle partijen betrokken bij de oplossing in Nederland zijn ervan overtuigd dat deze vorm van garantstelling de juiste opzet heeft en dat dit het bedrijfsleven in Nederland een uitstekende uitgangspositie biedt.

Perscontact:

Huijskens Communications
Clemens Sassen
T: + 31 6 46 11 11 89
E: clemens@huijskens.nl

Coface Nederland
Edwin Busio
T: +31 76 5737171
E: edwin.busio@coface.com

20-05-29 De garantie van de Nederlandse staat is rond, inclusief FAQ

Coface is verheugd om u te informeren dat de garantstelling van de Staat een feit is. De handtekeningen zijn gezet. Nu informeren wij u graag wat dit voor u betekent.

Het voornaamste doel van de samenwerking met de Staat is om het Nederlandse bedrijfsleven te beschermen. Door deze garantie kunnen dekkingen op het niveau van voor de crisis in stand blijven en krijgen bedrijven de kans om op een veilige manier hun activiteiten weer uit te bouwen als de restricties in de maatschappij stap voor stap worden afgebouwd.

Meer informatie geven wij in de antwoorden op onderstaande vragen.

Coface heeft een document samengesteld met FAQ’s ten aanzien van de garantstelling. Deze vindt u hier COFACE FAQ GARANTSTELLING

20-05-26 Verbond staat live!

Coface doet er alles aan om de handel voor en door Nederlandse bedrijven mogelijk te maken. We zijn als branche in gesprek gegaan met de Nederlandse overheid, op zoek naar oplossingen die passen bij de grote en plotselinge onzekerheid en dreigende economische krimp. Een samenwerking tussen de Nederlandse overheid en de kredietverzekeraars kan bijdragen aan het voortbestaan van gezonde bedrijven na de Covid-19-crisis.

Coface is verheugd om nu een positief bericht met u te delen: de Europese Commissie heeft goedkeuring gegeven voor de garantieregeling tussen de Nederlandse overheid en de kredietverzekeraars actief in Nederland.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de persberichten van de Europese Commissie en het Verbond van Verzekeraars welke u aantreft bij alle relevante links (overig) onderaan deze pagina.

Uiteraard informeren wij u direct zodra de regeling actief is en wat dat voor u betekent.

20-05-18 Het tijdelijke flexibiliteitspakket eindigt op 31 mei 2020

20-05-11 Bijzondere omstandigheden hebben ook impact op uw provisie

Beste relatie,

Gezien de bijzondere omstandigheden door de komst van Covid-19, willen wij u en onze gezamenlijke klanten zo goed mogelijk van dienst zijn.
Coface heeft daarom begin vorige maand de termijn van de automatische incasso verruimd met 14 dagen. Zo hopen we onze verzekeringsnemers tegemoet te komen. Het zijn immers voor iedereen moeilijke tijden.

Het gevolg van deze maatregel is dat de periodieke voorschotpremie pas aan het begin van de volgende maand automatisch door Coface geïncasseerd wordt. De voorschotpremie over de maand april 2020 werd bijvoorbeeld pas begin mei 2020 automatisch geïncasseerd.
Als gevolg hiervan wordt de door ons over deze voorschotpremie verschuldigde provisie een maand later uitbetaald.

We hopen op uw begrip hiervoor. Mocht u door deze situatie problemen ondervinden, laat het ons dan weten. Wij zoeken dan samen met u naar een passende oplossing. U kunt hiervoor contact opnemen met uw contactpersoon bij Xolv.

20-04-08 Coface wil helpen

Coface zal er alles aan doen om te helpen

De komst van Covid-19 zorgt voor grote onzekerheid en sombere economische vooruitzichten. Wij doen er alles aan om de handel voor Nederlandse bedrijven mogelijk te maken. Daarom zijn wij, als branche, met de Nederlandse Staat in gesprek, op zoek naar een passende oplossing.

De samenwerking tussen de Nederlandse Staat en de kredietverzekeraars zou het voortbestaan van gezonde bedrijven na de Covid-19 crisis veilig kunnen stellen.

Leest u verder in het artikel van het Verbond van verzekeraars.

20-04-02 Coface verruimt de meldingstermijn verder

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen, waarbij steeds meer bedrijven tot stilstand komen, realiseren wij ons dat u nog meer flexibiliteit nodig hebt. Daarom hebben wij besloten om u -tot het moment van nadere berichtgeving- geen 30, maar 60 dagen meer de tijd te geven om onbetaalde vorderingen zelf te incasseren, voordat u ze bij ons achterstallig meldt en/of ter incasso overdraagt.

Wij realiseren ons ook dat u uw polis niet dagelijks leest en daarom hebben wij ook de verlenging van de Termijn voor het Melden van Achterstallige Vordering (TradeLiner), respectievelijk de Termijn voor het Melden van Niet-betaling (Globalliance) voor u begrijpelijker gemaakt.

Voorbeeld:
Uw huidige Maximale Krediettermijn in uw polis = 90 dagen na factuurdatum. Deze blijft onveranderd op 90 dagen na factuurdatum.
 
Uw huidige Termijn voor Melden van Achterstallige Vordering = 150 dagen na factuurdatum. Deze wordt verlengd met 60 dagen: 150 + 60 = 210 dagen na factuurdatum.

Indien u ook een polis hebt die is verstrekt door Coface in een ander land dan Nederland dan zal waarschijnlijk dezelfde regel gelden. Dit hangt echter af of dat land ook zwaar is getroffen door het coronavirus. Vraag bij uw accountmanager dan wel adviseur na of deze regeling ook voor die polis geldt.
 
Naar aanleiding van de communicatie over de verlenging van vorige week kregen wij ook vragen of er ook eerder gemeld mag worden. Zoals vorige week ook aangegeven doen wij hier voor een beroep op uw eigen inschatting. Als u denkt dat eerdere incasso zinvol is, dan ontvangen wij graag uw eerdere melding. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien het niet-betalen van uw factuur geen verband houdt met het coronavirus.

Met deze verlenging bieden wij u (hopelijk) de ruimte die u nodig hebt in deze onzekere tijden.

20-03-20 Meer ruimte om zelf te incasseren

MEER RUIMTE OM ZELF TE INCASSEREN
Wij maken nu een situatie mee, die niemand had kunnen voorspellen. De impact op het zakendoen is enorm. Bedrijven liggen compleet stil, niemand weet hoe lang dit nog gaat duren. Wij snappen dat het op dit moment niet zinvol is om meer druk op de handel te leggen en vertrouwen vooral daarbij op uw eigen inschatting.

Hierbij bevestigen wij u dat tot nadere berichtgeving wij de Termijn voor het Melden van Achterstallige Vordering (TradeLiner), respectievelijk de Termijn voor het Melden van Niet-betaling (Globalliance), verlengen tot 90 dagen na de in uw polis overeengekomen Maximale Krediettermijn.

Voorbeeld:
Uw huidige Maximale Krediettermijn in uw polis is:
60 dagen na factuurdatum.
Deze blijft onveranderd op 60 dagen na factuurdatum.

Uw huidige Termijn voor Melden van Achterstallige Vordering:
120 dagen na factuurdatum.

Deze wordt verlengd naar 90 dagen na de Maximale Krediettermijn:
Dat betekent: 60 dagen + 90 dagen = 150 dagen na factuurdatum.

Samenvattend:
Leidend is de Maximale Krediettermijn in uw polis + 90 dagen (na factuurdatum).

Als u denkt dat eerdere incasso zinvol is, dan ontvangen wij graag uw eerdere melding opdat wij uw risico met ons incasso-netwerk kunnen beperken. Deze verruiming van de meldings- en overdrachtstermijn laat uw overige polisrechten en -verplichtingen onverlet, waaronder de mogelijkheid tot verlenging van de betaaltermijn (‘extension of due date’) en de plicht tot het melden van risicoverzwarende omstandigheden.

Wij verwachten dat u gedurende de tijd dat de afnemer niet in staat is om te betalen en aanspraak doet op verlenging van termijnen, het risico niet onverantwoord verder laat oplopen. U dient als goed koopman en op basis van zorgvuldig risicobeheer uw openstaande vorderingen te beheren.

20-03-20 Risicobeleid Coface

Naast de bedreiging voor onze gezondheid en de ontwrichting van het maatschappelijk leven als gevolg van de maatregelen in de diverse landen, zal voor eenieder duidelijk zijn dat ook de economische impact ongeëvenaard is. Wij hebben in het recente en minder recente verleden al vaker perioden van onverwachte en hevige onzekerheid ervaren, maar doorgaans betrof dat specifieke sectoren, specifieke type ondernemingen of landen. Een situatie als deze is uniek, zeker in combinatie met het stilleggen van het maatschappelijke verkeer. U mag vertrouwen op onze experts wereldwijd om u door deze onzekerheid te loodsen.

Wij benoemen een drietal ontwikkelingen in de economische situatie:

 • Supply Chain: vanaf het moment dat in China ondernemingen werden stilgelegd is de keten verstoord. Productie en levering van goederen en onderdelen is niet mogelijk geweest en verstoort de complete keten. Bovendien is transport vanuit China doorgaans over zee, waardoor ook bij het herstellen van de productiviteit in China het nog weken duurt voordat de output daarvan Europa kan bereiken.
 • Vraaguitval: als gevolg van het stilleggen van het maatschappelijk leven in vele landen is er in diverse sectoren een acute vraaguitval; overigens zijn er ook sectoren die juist profiteren van de huidige situatie. Consumenten zullen naar verwachting uit onzekerheid over toekomstige werkgelegenheid conservatief zijn in hun uitgaven. Dat heet: met uitzondering van de in media breed uitgemeten: hamsterwoede.
 • Grondstofprijzen: als gevolg van de forse terugval in de Chinese productie zijn de prijzen van veel grondstoffen fors gedaald. Voor olie komt daar nog de recente OPEC discussie bovenop. De daling heeft ook andere mineralen en basisproducten geraakt. Waardevolle grondstoffen, met name in de agrarische sector, zijn minder hard geraakt.

In de basis bieden wij het grootste deel van onze klanten drie diensten verenigd in één kredietverzekeringspolis:

 • Kredietinformatie en kredietadvies: om u te helpen bij het nemen van beslissingen welk handelskrediet aan welke afnemers te bieden.Onze analisten zijn nu volop analyses en inschattingen aan het maken waar de risico’s toenemen, veelal ook door intensief contact met bedrijven te zoeken. U ziet het resultaat van deze analyses middels aanpassingen van onze DRA-score. Een verlaging van de DRA-score betekent dat wij een toename van het risico van non-betaling zien.

Wij nemen u mee in onze inschattingen zodat u de juiste risico-afweging kunt maken. Het ligt in de lijn der verwachting dat met het toegenomen risico u meerdere verlagingen zal zien op DRA-scores en/of kredietadviezen.

 • Incasso: zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, om eventuele onbetaalde vorderingen zo snel als mogelijk voor u om te zetten in liquiditeiten.
  Op dit moment is het vanwege het stilvallen van de samenleving in veel gevallen lastig om geld te incasseren. U kunt als geen ander goed inschatten of iemand vanwege de coronacrisis niet kan betalen of dat dit een andere oorzaak heeft. Vaak uit zich dat, doordat er vóór de coronacrisis ook al sprake was van slecht betaalgedrag was.

Hierbij bevestigen wij u dat tot nadere berichtgeving wij de Periode voor het Melden van Achterstallige Vordering respectievelijk de Periode voor het Melden van Niet-betaling verlengen. Meer informatie hierover vindt u onder de kop: commercieel beleid.

 • Verzekering: waarmee we uw verlies als gevolg niet-betaalde vorderingen geheel of gedeeltelijk compenseren om zo zowel uw liquiditeit als solvabiliteit te beschermen.
  Zoals u van ons gewend bent, zijn onze analisten en risk underwriters continu actief om de huidige impact op: landen, sectoren en op ondernemingen in te inschatten. Waar nodig zullen onze risk underwriters contact met u zoeken voor meer toelichtingen. Voor veel voorkomende vragen over de impact van het coronavirus op de dekking onder de polis verwijzen wij u naar ons commercieel beleid in deze nieuwsbrief.

EULER HERMES

2021-05-28 Steunregeling overheid en kredietverzekeraars eindigt op 30 juni 2021

Beste relatie,

Eind vorig jaar hebben wij jou ingelicht over de verlenging van de staatssteun voor de kredietverzekeringsmarkt tot eind juni. In nauw overleg met de overheid beëindigen we de staatssteun op 30 juni 2021.

De regeling was een belangrijke en zeer succesvolle pijler om rust en stabiliteit op de markt te brengen
De vaccinatiegraad neemt toe en ook de economische activiteiten trekken aan doordat steeds meer lockdownmaatregelen worden opgeheven.
In het licht van de huidige situatie op de markten is een hernieuwde verlenging, zoals eind vorig jaar, niet nodig. Dit wordt ook onderbouwd door het gegeven dat het aflopen van dit programma samengaat met de voortzetting van andere maatregelen van de regering die de liquiditeit van bedrijven moeten ondersteunen.

Dit ondersteuningsprogramma stelde ons in staat om pre-pandemische dekkingsniveaus van onze klanten te handhaven
Waardoor de economische activiteiten van ondernemers ondanks de pandemie zo soepel mogelijk konden blijven verlopen. Intussen is de zichtbaarheid en onze kennis over de financiële gevolgen voor ondernemers tijdens de Covid-crisis goed geanalyseerd. En dus hebben wij in de afgelopen maanden veel van de tijdelijke kredietlimieten die vallen onder de steunmaatregeling omgezet naar permanente limieten. Waardoor de dekking kan worden voortgezet na het verstrijken van de steunregeling.
Er zijn echter een beperkt aantal kredietlimieten die we helaas niet direct kunnen omzetten naar permanente kredietlimieten vanwege de risico’s die door de crisis zijn veroorzaakt. We zijn inmiddels bezig om voor deze situatie een goed alternatief te bieden.

Heb je naar aanleiding van deze e-mail vragen?
Neem dan contact op met jouw tussenpersoon. Zij helpen je graag.

2020-12-28 Verlenging overheid en Euler Hermes voor ondersteuning ondernemers definitief

Eerder dit jaar zijn wij met de overheid een steunpakket aangegaan. Het ondersteuningsprogramma beschermt verzekerde bedrijven tegen risico’s van non-betaling tijdens deze coronacrisis. Waardoor het domino-effect dat wanbetalingen in de toeleveringsketen kunnen veroorzaken aanzienlijk wordt verminderd.

Wij zijn blij jou te melden dat de verlenging van dit steunpakket nu definitief is!
Vorige week heeft de EU en de Nederlandse overheid akkoord gegeven op de verlenging. Graag wijzen we je ook op de publicatie op de website van het Verbond van Verzekeraars.

Alle tijdelijke limieten die afgegeven zijn onder de voorwaarden van het steunpakket zijn inmiddels verlengd
De einddatum is aangepast naar 30 juni 2021. Klanten kunnen dit terugzien in MyEH.

20-12-09 Overheid en Euler Hermes verlengen ondersteuning ondernemers in coronacrisis

Beste relatie,

Eerder dit jaar zijn wij met de overheid een steunpakket aangegaan. Het ondersteuningsprogramma beschermt verzekerde bedrijven tegen risico’s van non-betaling tijdens deze coronacrisis. Waardoor het domino-effect dat wanbetalingen in de toeleveringsketen kunnen veroorzaken aanzienlijk wordt verminderd. In dit bericht vertellen we wat de huidige status is.

De huidige ondersteuningsovereenkomst loopt af op 31 december 2020
Maar de afgelopen weken hebben wij met de overheid veelvuldig gesproken over de verlenging van dit programma tot 30 juni 2021. We verwachten dat er zeer binnenkort een akkoord wordt bereikt. De Europese Commissie moet alleen nog enkele formaliteiten afronden.

Daarom worden de tijdelijke kredietlimieten van klanten die zijn goedgekeurd op de kredietverzekeringspolis en die zijn verstrekt als resultaat van het steunprogramma, opnieuw verlengd met een vervaldatum van 30 juni 2021
Dit vervangt dus de bestaande vervaldatum van 31 december 2020. De bijgewerkte kredietlimieten worden de komende weken doorgevoerd in MyEH. Het kan voorkomen dat door de vakantieperiode de officiële bevestiging later is dan 31 december. Wees gerust, we houden de tijdelijke limiet van de klant in stand. De bevestiging volgt binnen enkele dagen in januari, wanneer het niet lukt om het voor 31 december te finaliseren.
De klant dient er verder rekening mee te houden dat alle andere polisvoorwaarden van kracht blijven.
Zodra we een formeel akkoord hebben van de verlenging van het overheidssteunpakket laten wij je dit natuurlijk direct weten.

Ten slotte willen we nogmaals benoemen dat we ons ervan bewust zijn hoe uitdagend de Covid-19 crisis is, zowel persoonlijk als professioneel
Als kredietverzekeraar staat Euler Hermes ook in deze moeilijke en turbulente tijden graag voor jou en onze gezamenlijke klanten klaar. Daarom houden we de limieten van onze klanten nauwlettend in de gaten. In Q2 van 2021 beoordelen wij de tijdelijke limieten opnieuw. Afhankelijk van o.a. de economische situatie en een positieve financiële ontwikkeling van de afnemers van onze klanten zetten wij de tijdelijke limiet alsnog om naar een permanente limiet. Wij stellen de klant hier dan natuurlijk direct van op de hoogte.

Klanten informeren wij deze week ook over bovenstaande.

Heb je vragen over dit bericht?
Neem dan contact op met jouw broker manager. Is jouw broker manager even niet bereikbaar? Dan kun je contact opnemen met de afdeling Customer Advice and Solutions. Wij helpen jou graag.

Met vriendelijke groet,

Mike de Bresser            Ivo Zernitz
Algemeen directeur       Commercieel Directeur

20-05-29 Overheid en Euler Hermes steunen ondernemers in deze coronacrisis

Euler Hermes Nederland heeft samen met de overheid en andere kredietverzekeraars een steunpakket samengesteld om Nederlandse bedrijven te ondersteunen in de coronacrisis. In deze e-mail informeren wij jou graag hierover.

Het steunpakket omvat een garantieregeling waarbij de Staat als herverzekeraar gaat optreden voor uitstaande en toekomstige leverancierskredieten
Dat stelt ons in staat om de business-to-business (B2B) handelstransacties van onze klanten voor een groot gedeelte veilig te stellen, het ondernemen door te laten gaan en onze steun aan de Nederlandse economie uit te breiden. Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt van dit pakket het ondersteunen van de werkgelegenheid binnen het bedrijfsleven. Minder faillissementen betekent meer werkgelegenheid.

Dankzij dit steunpakket blijven wij zoveel mogelijk kredietlijnen verstrekken op zowel Nederlandse als buitenlandse afnemers
Zodat onze klanten commerciële transacties kunnen blijven uitvoeren op krediet. De overeenkomst voorziet in een maximale garantie van de overheid van 12 miljard euro aan de kredietverzekeraars voor vorderingen die zijn ontstaan in 2020. Om de handelstransacties tussen Nederlandse bedrijven en hun debiteuren in Nederland en in het buitenland te dekken. Hiermee behouden de kredietverzekeraars hun belangrijke rol als liquiditeitsbeschermers voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Steeds meer bedrijven – zelfs zij die voor de crisis in goede financiële gezondheid verkeerden – worden vandaag geconfronteerd met liquiditeitsproblemen als gevolg van onbetaalde facturen van hun klanten
Dankzij het nieuwe steunpakket kunnen we bepaalde risico’s blijven dekken en onze klanten beschermen. Het steunpakket is bedoeld om bedrijven te beschermen die vóór de crisis in goede financiële gezondheid verkeerden en om de handelstransacties in stand te houden ondanks deze bijzonder moeilijke periode.

Concreet houdt het pakket voor onze klanten in:
•    De overheid herverzekert voor een groot deel de schades van 2020
•    Euler Hermes blijft zelf ook verantwoordelijk voor een deel van het risico
•    De regeling van de overheid ziet op dekking voor zowel nederlandse verzekerden als eventuele buitenlandse (mede)verzekerden
•    De regeling van de overheid dekt zowel afnemers in Nederlands als afnemers in het buitenland
•    De polisvoorwaarden van bestaande polissen blijven gelijk

Hoewel we tijdens deze periode op afstand werken, blijven we jou en onze klanten helpen en bieden we een consistente dienstverlening van hoge kwaliteit
Ondanks het beeld van negatieve macro-economische ontwikkelingen, en de aanzienlijke toename van het risico op non-betaling, blijven onze experts de financiële stabiliteit en het risicoprofiel van bedrijven nauwkeurig analyseren. Het kan dus zijn dat de grading van bepaalde afnemers verslechtert maar dat de limiet gehandhaafd blijft.

20-05-26 Europese Commissie akkoord met Nederlandse steunmaatregel kredietverzekeraars

Gisteren heeft de Europese Commissie goedkeuring gegeven aan de Nederlandse garantieregeling voor kredietverzekeraars.

Het steunpakket omvat een garantieregeling waarbij de Staat als herverzekeraar gaat optreden voor uitstaande en toekomstige leverancierskredieten
Dankzij dit steunpakket kunnen en blijven wij zoveel als mogelijk de huidige kredietlijnen handhaven op zowel Nederlandse als buitenlandse afnemers, zodat onze klanten commerciële transacties kunnen blijven uitvoeren op krediet. De overeenkomst voorziet in een maximale garantie van de overheid van 12 miljard euro aan alle kredietverzekeraars voor vorderingen die zijn ontstaan in 2020. Hiermee behouden de kredietverzekeraars hun belangrijke rol als liquiditeitsbeschermers voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Graag wijzen we je ook op de publicatie op de website van het Verbond van Verzekeraars

Naar verwachting maakt het Ministerie van Financiën aan het einde van deze week via een Kamerbrief bekend hoe de regeling er precies uit gaat zien
Wij zijn momenteel druk bezig de laatste details af te stemmen met het Ministerie van Financiën. Zodra wij meer informatie en details hebben informeren wij je direct hierover.

20-04-08 Kabinetssteun herstel economie door coronacrisis

Graag wil Euler Hermes jou tussentijds informeren over de ontwikkelingen die momenteel spelen rondom de coronacrisis.

Om het herstel van de economie een steun in de rug te geven, vinden er op dit moment gesprekken plaats tussen kredietverzekeraars en de overheid
De gesprekken zijn constructief vanuit het gemeenschappelijke doel om de Nederlandse economie en werkgelegenheid te beschermen voor de bedrijven en sectoren die nu acuut door de crisis zijn getroffen. Wanneer de regeling van start gaat en hoe de regeling eruit komt te zien, hangt af van het vervolg van de gesprekken en van de goedkeuring van de Europese Commissie.

Graag wijzen we je ook op de publicatie op de website van Verbond voor verzekeraars.

20-03-30 CAP en CAP+ Premiewijziging

In sommige situaties blijkt dat de dekking in de primaire kredietverzekering niet voldoende is om transacties van onze klanten met betreffende afnemers geheel af te dekken. Hier biedt het product CAP uitkomst. Met CAP verkrijgt de klant aanvullende dekking tegen specifieke voorwaarden, welke aansluiten op de primaire verzekering.

Met een stijgend aantal faillissementen neemt ook het aantal schadeclaims toe
Ondanks deze stijging hebben we lange tijd de premietarieven voor CAP op het huidige niveau kunnen handhaven. Maar om de levensvatbaarheid van het product te behouden verhogen we de premietarieven voor onze CAP en CAP+ producten. Dit doen we pas vanaf 1 juli 2020.

De nieuwe tarieven zijn dan als volgt:

CAP:    2,4% over het limietbedrag per jaar
CAP+:  7,2% over het limietbedrag per jaar

Deze wijziging geldt voor zowel nieuwe als bestaande CAP en CAP+ limieten.

Heb je vragen hierover of wil je meer informatie over CAP?  
Neem dan contact op met jouw accountmanager bij Xolv.

20-03-24 Aanpassing voorwaarden kredietverzekering in tijden van de coronacrisis

Als gevolg van de snelle verspreiding van het coronavirus, begrijpen we dat veel van onze klanten mogelijk te maken krijgen met een verstoring van het bedrijfsproces. Het zijn onzekere tijden. Daarom willen we onze Nederlandse Euler Hermes klanten graag helpen door meer flexibiliteit te geven binnen hun huidige polisvoorwaarden en -verplichtingen.

Voor alle klanten met vorderingen op een debiteur van in totaal ≤ € 500.000, met vervaldata tot en met 31 mei 2020 geldt:
•    Incasso-overdrachtstermijn: we verlengen met 30 dagen de incasso-overdrachtstermijn onder de polis.
•    Achterstallige vorderingen: we geven de klant toestemming om met debiteuren betaalafspraken te maken binnen de bovengenoemde verlengde incassotermijn.

Het bovenstaande is van toepassing in geval van vermoedelijke insolventie.
Voor dekking op basis van insolventie en/of politiek risico blijven de oorspronkelijke tijdslijnen zoals vermeld in de polis van kracht.

Onze MKB-klanten (gedefinieerd als verzekerde omzet ≤ € 25.000.000) bieden we aanvullende cashflow-ondersteuning aan. 
Voor deze groep klanten gelden tevens onderstaande aanpassingen tot 30 april 2020:

•    Facturen: alle facturen met een vervaldatum van voor 30 april 2020 hoeven pas uiterlijk 30 april 2020 aan ons te worden voldaan, indien klanten de premie- of servicefacturen niet kunnen betalen door storingen in het bedrijfsproces vanwege Covid-19.
•    Opschorting van omzetdeclaratie: de dekking onder de Euler Hermes-polis wordt tot 30 april 2020 niet opgeschort als klanten de omzetdeclaratie niet tijdig aan Euler Hermes kunnen opgeven vanwege storingen in het bedrijfsproces door Covid-19.

Wij helpen onze klanten graag in deze onzekere tijden
Onze dienstverlening is erop gericht om juist in deze tijden de bedrijfsvoering van partners en klanten te ondersteunen en ze te helpen deze zeer zeldzame omstandigheden te overwinnen. Met een AA rating van S&P en als 100% eigendom van Allianz zijn wij in staat om onze taken ook in uitzonderlijke situaties als deze uit te voeren.

CREDENDO

20-03-24 Waivers Covid-19

WAIVER DI : Insured wants to declare DI later.  

 Bij deze bevestigen we dat de normale termijn om uw declaraties ter verzekering te doen (art. 6.2.1 Algemene Voorwaarden) wordt verlengd met één extra maand. Deze maatregel is van toepassing zolang de situatie inzake Covid-19 u niet toelaat de normale commerciële activiteiten te hervatten.

 WAIVER DTL: Insured wants to declare DTL later.

 Bij deze bevestigen we dat de normale termijn om uw declaraties van een dreigende schade te doen (art. 9.1.4 Algemene Voorwaarden) wordt verlengd met één extra maand. Deze maatregel is van toepassing zolang de situatie inzake Covid-19 u niet toelaat de normale commerciële activiteiten te hervatten.

 WAIVER Extensions: Insured wants to have more flexibility for extensions (9.1.3).

Bij deze bevestigen we dat de voorwaarden voor het toekennen van betalingsuitstel (art. 9.1.3 Algemene Voorwaarden) worden versoepeld. De volgende voorwaarden zijn niet langer van toepassing:

 • de voorwaarde dat het uitstel is aangevraagd door de debiteur uiterlijk 60 dagen volgend op de initiële vervaldag; en
 • de voorwaarde dat de totale krediettermijn die werd toegekend als gevolg van het uitstel het dubbele van de oorspronkelijk toegekende termijn niet mag overschrijden.

Voor alle duidelijkheid, de maximum termijn van 360 dagen blijft behouden.