Contract/fabricage risicodekking

Gepubliceerd op 09/12/2014

Naast dekking van het kredietrisico is het mogelijk om risico’s te verzekeren voordat de prestatie geleverd is. Dit noemen we dekking van het contractrisico, oftewel fabricatierisico. Indien alleen het Kredietrisico in de polis opgenomen is, dan is er géén dekking voor reeds gemaakte kosten.

Met het opnemen van Contractrisico heeft verzekerde wél de zekerheid dat specifiek gemaakte kosten m.b.t. de order en al gedane uitgaven ook verzekerd zijn voordat geleverd is.

Als een verzekerde in de polis alleen dekking heeft voor het kredietrisico en de dekking voor nieuwe risico’s door de kredietverzekeraar wordt beëindigd, zal verzekerde zelf moeten beslissen: óf de leveringen stoppen en de kans lopen te worden aangesproken op zijn leveringsplicht, óf doorgaan met leveren, maar dan zonder dekking. Bij contractrisico moet er contact opgenomen worden met de verzekeraar om toestemming te vragen om onder dekking te kunnen leveren. Indien verzekeraar niet akkoord gaat zal men schade moeten vergoeden.

Aandachtspunten

  1. Het contract met de debiteur moet tijdens de polislooptijd zijn gesloten. Wilt u contracten van voor de ingangsdatum van de polis meeverzekeren, neemt u dan contact op met Xolv.
  2. Let op als men spreekt over een ‘raamcontract’. Dit voldoet vaak niet aan de eis van contracten die gesteld worden in de contractrisico module. In een contract dient een duidelijke betalings- en afnameverplichting opgenomen te zijn. Als een debiteur het contract niet nakomt, moet het namelijk mogelijk zijn om op basis van de voorwaarden de debiteur op zijn verplichtingen aan te spreken.
  3. Een raamcontract is vaak slechts een intentieverklaring zonder vaste verplichtingen. De tekst luidt bijvoorbeeld “We zijn van plan 1.000 m2 af te nemen, maar we laten u nog wel weten wanneer”.
  4. Soms is er sprake van een constructie met afroeporders. Dit kan onder de dekking van het Contractrisico vallen, mits duidelijk in het hoofdcontract genoemd wordt dat men vóór een bepaalde datum zeker zal bestellen en afnemen. Het moment van afroep is dan het oorspronkelijke contract conform de polisbepalingen. Er dient dus altijd een verplichting tot afname te zijn met een uiterste afroepdatum. De uitvoeringstermijn gaat lopen zodra men een order afroept. Let op dat zowel de afroep als de leverantie binnen deze periode vallen.
  5. Vanaf het moment dat het contract gesloten is, begint de langste uitvoeringstermijn te lopen. Deze eindigt op het moment van leverantie. Voorziet u dat uw productie de langste uitvoeringstermijn gaat overschrijden, dan dient u direct contact op te nemen met Xolv. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren als er een staking uitbreekt in het land van de toeleverancier en de bestelde onderdelen later binnenkomen.
  6. Als is afgesproken dat er bij de ondertekening van het contract een bepaald bedrag betaald zal worden en deze betaling vindt niet plaats, dan dient u dat te melden. Dit geldt ook als partijen afgesproken hebben dat er gedurende de contractrisicofase termijnbetalingen dienen plaats te vinden.
  7. Let op: alleen de specifiek voor de order gemaakte kosten en gedane uitgaven komen in aanmerking voor schadevergoeding onder Contractrisico.
  8. Wanneer kunt u een beroep doen op schadevergoeding onder Contractrisico? In geval van: a) Insolventie of b) Limietintrekking en nadat de kredietverzekeraar expliciet toestemming gegeven heeft de uitvoering van het contract stop te zetten. Dit impliceert dat u altijd contact met ons dient op te nemen in geval er iets mis dreigt te gaan. Als u bij een automatische dekkingsstop zelfstandig zou besluiten te stoppen dan wel verder te gaan met de uitvoering van het contract en uit te leveren zonder contact op te nemen met de kredietverzekeraar, dan loopt u het risico dat u geen dekking heeft onder de polis.
  9. Voor de hoogte van de limietaanvraag moet u rekening te houden met het uitstaande bedrag plus de gemaakte kosten en uitgaven van het deel dat nog in productie is.
  10. In diverse omstandigheden kan Contractrisico niet toegepast worden. Bijvoorbeeld in geval van consignatie of verhuur en verder in diverse sectoren, zoals transport en de detachering/uitzendbranche.

Meer weten? Neem contact op.