Eigendomsvoorbehoud nu nóg belangrijker in het VK

Gepubliceerd op 18/12/2018

Een eigendomsvoorbehoud zorgt ervoor dat het eigendom van de geleverde goederen pas overgaat op de afnemer nadat de koopprijs is betaald. Als gevolg van de Brexit en door extreme toename van het aantal faillissementen in het VK, neemt het belang van het eigendomsvoorbehoud toe. In het VK, maar ook in Duitsland en België, heeft de leverancier veel mogelijkheden om het uit te winnen. Hoe, dat leggen wij u uit.

Eigendomsvoorbehoud uitwinnen in het VK

In Engeland kan men de clausule eigendomsvoorbehoud (‘retention of title’ genoemd) uitbreiden met een zogenoemde all monies-clausule. Deze clausule maakt het voor de verkoper mogelijk om alle nog identificeerbare en bij de koper aanwezige zaken terug te vorderen, ongeacht of deze zaken betrekking hebben op betaalde of niet betaalde facturen. Verkoper en koper moeten dit wel vóór levering van de zaken overeenkomen. Essentieel hierbij is dat de verkoper kan aantonen dat de koper de verkoop- en leveringsvoorwaarden (met daarin opgenomen het eigendomsvoorbehoud) geaccepteerd heeft, bij voorkeur schriftelijk. Dit kan bijvoorbeeld met een orderbevestiging, met op de achterzijde de verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Of – bij faillissement van de koper of in het geval de koper surséance van betaling is verleend – een beroep kan worden gedaan op het eigendomsvoorbehoud, is afhankelijk van de formulering van het beding. Zo is in sommige gevallen een eigendomsvoorbehoud dat strekt tot zekerheid van alle vorderingen nietig. Hetzelfde geldt voor een eigendomsvoorbehoud dat ook betrekking heeft op zaken die bewerkt of verwerkt worden of dat mede betrekking heeft op de opbrengst bij doorverkoop.

Eigendomsvoorbehoud uitwinnen in België

In België kan er alleen een eenvoudig eigendomsvoorbehoud geldig overeengekomen worden. De clausule die de verkoper dient te gebruiken is als volgt: ‘De eigendom van de geleverde goederen zal pas overgaan bij integrale betaling van de prijs.’ Vertaald in het Frans is dit: ‘La propriété des biens délivrés ne sera transférée qu’au moment du paiement intégral du prix.’

Dit eigendomsvoorbehoud kan bedongen worden door het op te nemen in de leveringsvoorwaarden en/of factuurvoorwaarden. Ondanks dat het grootste deel van de rechtspraak dit niet vereist, is het toch aan te raden om het eigendomsvoorbehoud reeds voorafgaand aan of uiterlijk bij de levering overeen te komen.

In Frankrijk kan het eigendomsvoorbehoud ook jegens derden ingeroepen worden. Denk aan een curator of bewindvoerder, bij faillissement van de koper of in het geval de koper surséance van betaling is verleend. Het eigendomsvoorbehoud dient wel ingeroepen te worden vóór het ‘Proces-Verbaal van Nazicht van Schuldvorderingen’, ongeveer één maand na faillietverklaring. Indien voor deze datum geen uitdrukkelijk akkoord is van de curator voor het terughalen van de goederen, dient een gerechtelijke procedure gestart te worden.

Wanneer de koper surséance van betaling is verleend en u het eigendomsvoorbehoud tegenover de bewindvoerder wil inroepen, kan de bewindvoerder ervoor kiezen de zaken terug te geven of te behouden. In het laatste geval dient de bewindvoerder in het herstelplan rekening te houden met volledige betaling van die zaken.

Eigendomsvoorbehoud uitwinnen in Duitsland

Duitsland kent meerdere varianten van het eigendomsvoorbehoud.

 • Einfacher Eigentumsvorbehalt
  Bij dit eigendomsvoorbehoud blijven de geleverde zaken eigendom van de leverancier zolang de koopprijs nog niet is voldaan. Dit voor zover de zaken niet zijn bewerkt of verwerkt, én de desbetreffende zaken nog bij de koper aanwezig zijn of zich onder zijn beschikkingsmacht bevinden.
 • Verlängerter Eigentumsvorbehalt
  Bij het ‘verlengd’ eigendomsvoorbehoud behoudt de leverancier zich niet alleen de eigendom voor van de geleverde zaken, maar ook (mede-)eigendom vanuit die zaken door bewerking of verwerking ontstane producten.
 • Erweiterter Eigentumsvorbehalt
  Met het ‘uitgebreid’ eigendomsvoorbehoud behoudt de verkoper de eigendom van de geleverde zaken tot de koper aan al zijn financiële verplichtingen tegenover de verkoper heeft voldaan. Het geldt dus niet alleen voor de koopprijs van de geleverde producten, maar ook voor alle schulden van koper aan verkoper die geen direct gevolg zijn van het contract dat op de geleverde zaken betrekking heeft.
 • Konzernvorbehalt
  De Konzernvorbehalt is de meest uitgebreide vorm van een Erweiterter Eigentumsvorbehalt. Deze werkt door tot alle vorderingen van aan de koper verbonden bedrijven (o.a. dochter- en zusterondernemingen) op verkoper. Dit beding wordt doorgaans, wanneer het is opgenomen in de standaard voorwaarden, niet als rechtsgeldig aanvaard.

Van alle hiervoor beschreven vormen biedt het verlengd en uitgebreid eigendomsvoorbehoud de leverancier de meeste zekerheid. Welke vorm u in een specifiek geval moet of kan toepassen, hangt in hoge mate af van onder meer het product dat u levert, uw marketingbeleid en de gebruiken in uw branche.

Een voorbeeldtekst ontvangen?
Wilt u een voorbeeldtekst ontvangen van een eigendomsvoorbehoud inclusief ‘all monies’-clausule? Of een voorbeeldtekst van een verlengd en uitgebreid eigendomsvoorbehoud, welke goed aansluit op de huidige rechtsopvattingen in Duitsland? Neem dan contact op met ons via info@xolv.nl of 073-820 02 95. Indien u deze clausule wenst op te nemen in uw voorwaarden, raden wij u aan juridisch advies in te winnen.

Meer weten? Neem contact op.