Veilig exporteren met een kredietverzekering

Gepubliceerd op 03/11/2014

Als u veel zaken doet met het buitenland is een kredietverzekering van groot belang. Naast commerciële risico’s, verzekert u ook politieke betalingsrisico’s.

Commercieel risico

Commerciële betalingsrisico’s ontstaan bij transacties van goederen en diensten en geven dekking tegen (vermoedelijke) insolventie.

Onder solventie vallen faillissementen, surseances van betaling, een Gerechtelijk Akkoord, Executoriaal Beslag en Wet op Schuldsanering op Natuurlijke Personen.

Vermoedelijke insolvent raakt een debiteur als er 6 maanden na de vervaldatum van de factuur geen betaling heeft plaatsgevonden.

Politiek risico

Bij politiek risico ligt de oorzaak van de non-betaling niet bij de debiteur zelf maar bij het land.We onderscheiden verschillende politieke risico’s;

  • Moratorium: een algemeen moratorium afgekondigd door de regering van het land van de debiteur.
  • Transferrisico: politieke gebeurtenissen, economische moeilijkheden, deviezentekorten of wettelijke of bestuurlijke maatregelen die de transfer van de door de debiteur gestorte betalingen verhinderen of vertragen.
  • Ontheffing van de betalingsverplichting: een algemeen bindende maatregel die hem naar het recht van zijn land van zijn betalingsverplichting ontslaat.
  • Oorlog: het zich voordoen van oorlog, revolutie of rellen. Uitgesloten zijn top 5 landen (CHN, FRA, UK, RUS, USA)
  • Natuurramp: een cycloon, overstroming, aardbeving, vulkanische uitbarsting of vloedgolf of andere vormen van natuurrampen.
  • Onmogelijkheid uitvoering contract: een maatregel of beslissing van een buitenlandse overheid die de uitvoering van het contract geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt.
  • Intrekking van exportvergunning: het intrekken of het niet verlengen van een exportvergunning of de invoering van een wet in uw land die de export van goederen verbiedt of beperkt.
  • Wanprestatie overheid: het verzuim of de weigering van een overheidsdebiteur enige bepaling van het contract uit te voeren.

Voor alle bovengenoemde onderdelen geldt dat het moment van schadebeoordeling aanbreekt zodra de in de polis en eventueel in het landenoverzicht genoemde wachttermijn verstreken is.

Meer weten? Neem contact op.