Vorderingen indienen bij de curator in geval van faillissement

Gepubliceerd op 10/11/2015

Indien u te maken heeft met een faillissement krijgt u in de meeste gevallen een verzoek van de curator om uw openstaande vorderingen bij de boedel in te dienen. Het voornaamste doel van de curator is te zoeken naar de meest praktische en haalbare oplossing(en) om een zo goed mogelijk boedelresultaat te halen om (pro rata) over de concurrente crediteuren te kunnen verdelen. Wat kunt u in een dergelijke situatie zelf doen?

Advies acties voor handelscrediteuren

 1. Dien uw vordering, inclusief kopie facturen, bij de boedel in en verzoek de boedel u een bevestigingsbrief te sturen dat uw vordering op de lijst met voorlopig erkende concurrente crediteuren is geplaatst (dit onder andere om uw btw-vordering in te kunnen dienen bij de belastingdienst).
 2. Doe bij curatoren – waar van toepassing – een beroep op het Eigendomsvoorbehoud (EVB) en/of Recht van Reclame (RVR). Uw (onbetaalde) goederen die op de dag van de faillissementsuitspraak nog aanwezig zijn bij failliet, mogen tijdens insolventie enkel verbruikt worden indien de boedel instaat voor volledige betaling en van het verbruik een administratie wordt bijgehouden. Attendeer de boedel hierop.
 3. Ervan uitgaande dat u een (rechtsgeldig) EVB heeft, dient u dit aan te tonen door de boedel een kopie van uw leveringsvoorwaarden te verstrekken. Het RVR is opgenomen in de wetgeving en de boedel dient dit te respecteren indien u hierop een beroep heeft gedaan binnen zes weken nadat uw vordering opeisbaar is geworden en/of binnen zestig dagen te rekenen vanaf de dag waarop de zaken onder de beschikkingsmacht van failliet zijn gekomen.
 4. Het kan enige tijd duren alvorens de boedel alles heeft uitgezocht en zal reageren op uw beroep op EVB/RVR.
 5. Indien uw beroep op EVB/RVR wordt erkend door de boedel, kunt u in samenspraak met de boedel uw goederen terughalen en/of doorverkopen (aan bijvoorbeeld een doorstartende partij).
 6. Indien uw beroep op EVB/RVR niet wordt erkend door de boedel en u bent het hier niet mee eens, adviseren wij u juridisch advies in te winnen alvorens richting de boedel hierop te reageren.
 7. Indien u onder Atradius dekking heeft geleverd, wijzen wij u erop dat Atradius gekend dient te worden in alle door u ondernomen / te ondernemen stappen. Om uw eventuele recht op een eventuele schade-uitkering niet te verliezen, is voorafgaand overleg met Atradius per definitie benodigd voor actiepunten 5 en 6.
 8. Bij (specifieke) vragen en/of twijfel, adviseren wij u contact op te nemen met ons.

Nieuwe leveranties (van goederen en/of diensten)

 1.  Indien de boedel besluit het zaken doen (deels) te continueren, kan u worden verzocht door te leveren.
 2. Dergelijke verzoeken / orders zullen altijd goedgekeurd moeten zijn door de curator(en)en de kredietverzekeraar.
 3. Leveren op vooruitbetaling geniet de voorkeur. U kunt echter verzocht worden op krediet te leveren.
 4. Indien de boedel instaat voor betaling, achten wij de kans op non-betaling uiterst klein.
 5. Indien u onder Atradius dekking heeft geleverd, wijzen wij u op de toerekenings-module in de polis.
 6. Wij adviseren u eerst contact met ons op te nemen alvorens nieuwe leveranties te doen.

Meer weten? Neem contact op.