Wat moet je melden bij je kredietverzekeraar als een klant in de WHOA-procedure zit?

Gepubliceerd op 10/10/2023

De WHOA stelt levensvatbare bedrijven in staat om een ondraaglijke schuldenlast te herstructureren voordat het tot een faillissement komt. Als de schuldeisers die twee derde van de uitstaande schuld in handen hebben akkoord gaan met de regeling, kan de rechter de resterende crediteuren dwingen mee te doen. Verschillende categorieën schuldeisers mogen anders behandeld worden. Dat stelt de ondernemer in zwaar weer in staat om bijvoorbeeld de financiers minder of later te betalen dan de leveranciers. Als leverancier blijf je dan leveren en zo komt het bedrijf niet zonder voorraden te zitten.

De WHOA is flexibel en biedt de vrijheid om niet aan alle categorieën schuldeisers een akkoord aan te bieden. De schuldeisers waaraan geen akkoord wordt aangeboden, behouden dan hun vorderingen. Als onderdeel van het akkoord heeft de onderneming de bevoegdheid om overeenkomsten eenzijdig te beëindigen. Financiers kunnen nieuw geld uitlenen en daar zekerheidsrechten voor vestigen. 

Een mogelijke klasse indeling kan zijn:

  1. zekerheidsgerechtigden (pand of hypotheek), zoals bancaire financiers;
  2. handelscrediteuren;
  3. achtergestelde financiers (aandeelhouders).

Wat zijn je rechten en plichten: richting jouw klant én de kredietverzekeraar

Eigendomsvoorbehoud

Een belangrijk element van de WHOA-procedure is dat de debiteur beschikkingsbevoegd blijft en de onderneming draaiende houdt. De procedure is immers gericht op het laten voortbestaan van de onderneming en het voorkomen van een faillissement. 

De afkoelingsperiode kan maximaal acht maanden (twee maal vier maanden) duren en tijdens deze periode mag de leverancier met een eigendomsvoorbehoud de door hem geleverde zaken niet zonder machtiging van de rechter terugnemen.

Voortzetting leveringen tijden WHOA-traject

Voor het voortzetten van de onderneming tijdens het WHOA-traject is het in de meeste gevallen voor de debiteur van belang dat hij niet alleen de zaken die hij reeds onder zich heeft kan blijven gebruiken, verbruiken of vervreemden, maar dat hij ook nieuwe zaken geleverd blijft krijgen.

Overleg!

Als je doorlevert, ga je altijd in overleg met je kredietverzekeraar. De polisbepalingen zeggen dat alle betalingen worden toegerekend aan de oudst openstaande facturen. Je hebt uitdrukkelijke toestemming nodig van je kredietverzekeraar, anders kun je jezelf lelijk in de vingers snijden. Betalingen worden immers toegerekend aan het verzekerde gedeelte en de nieuwe levering is dan niet verzekerd vanwege de schadedreiging.

Meer weten? Neem contact op.