WHOA is een hot topic

Gepubliceerd op 10/10/2023

Door de media-aandacht over de grotere retailers die in zwaar weer verkeren, is de WHOA bekender geworden onder een breder publiek. Denk maar aan Big Bazar en ook voetbalclubs ADO Den Haag en VVV Venlo. Maar over het algemeen zijn deze procedures niet openbaar en is het grote publiek niet op de hoogte van een WHOA-traject. 

Maar laten we bij het begin beginnen. WHOA staat voorWet Homologatie Onderhands Akkoord. Deze wet is op 1 januari 2021 in werking getreden en het idee erachter is om bij ondernemingen in financiële moeilijkheden maximale waarde te behouden. De WHOA is er voor ondernemingen die in de kern levensvatbaar zijn, maar die te maken hebben met een te hoge schuldenlast en/of met lopende overeenkomsten die de gezondheid in de weg staan. De schuldenlast is te hoog, maar in de kern is het bedrijf dus levensvatbaar. Het biedt bedrijven in financiële moeilijkheden de mogelijkheid tot het reduceren van de schuldenlast en om knellende contracten te beëindigen en/of aan te passen.

Gastartikel Mr. Martijn Janssen

Waardevolle aanvulling

Tot 2021 bestond het speelveld voor reorganisatie uit de mogelijkheid tot surseance van betaling, faillissement of het aanbieden van een buitenrechtelijk akkoord aan de schuldeisers (waar de instemming van alle schuldeisers vereist is om een akkoord te bereiken). Met het in werking treden van de WHOA hebben herstructureringsadvocaten een waardevolle aanvulling in hun gereedschapskist voor bedrijven. Mits, en dat kan ik niet genoeg benadrukken, de onderneming in de kern levensvatbaar is en bij niet ingrijpen een faillissement op korte termijn te verwachten valt. De zogenaamde reorganisatiewaarde bij een WHOA moet hoger zijn dan de waarde die crediteuren kunnen verzilveren in een faillissement.

Hoe?

Tijdens een WHOA-traject houdt de ondernemer de controle over het bedrijf en kan hij of zij dus blijven ondernemen. De WHOA regelt een dwangakkoord buiten faillissement. De ondernemer overlegt met de schuldeisers en legt de afspraken vast in een conceptakkoord. Daar moet over gestemd worden en daarna kan de rechtbank het akkoord bekrachtigen. Voorwaarde hierbij is wel dat in ieder geval een groep van schuldeisers die in faillissement een uitkering zouden krijgen, instemt met het WHOA-akkoord. Mochten niet alle schuldeisers instemmen, dan kan het akkoord toch door de rechtbank goedgekeurd (gehomologeerd) worden. Dan worden schuldeisers dus gedwongen genoegen te nemen met bijvoorbeeld een gedeeltelijke kwijtschelding van schulden of uitstel van betaling. Het uitgangspunt is wel dat schuldeisers uit zichzelf instemmen met het akkoord.

Belangrijk: afkoelingsperiode

Het voert te ver om in dit artikel al de te doorlopen stappen uit te werken. Ik wil echter wel een belangrijk punt uitlichten. Na het deponeren van een startverklaring bij de rechtbank en het starten van de overleggen met de schuldeisers over het conceptakkoord, kan de rechtbank worden verzocht om voorzieningen te treffen om de kans op een succesvol WHOA-traject te vergroten. Daarbij is het belangrijk om te weten dat er een afkoelingsperiode afgekondigd kan worden. Gedurende die periode van ten hoogste vier maanden, die te verlengen is tot maximaal acht maanden, kunnen de schuldeisers zonder machtiging van de rechtbank geen verhaal nemen op het vermogen van de schuldenaar. Beslagen kunnen worden opgeheven en de behandeling van een verzoek tot faillietverklaring kan worden geschorst.

Afkoeling ja of nee?

Als leverancier van goederen of diensten kan het zijn dat je niet op de hoogte bent van het traject van het bedrijf waar je aan levert. De schuldenaar bepaalt hoe hij het WHOA-akkoord inricht en hij zou kunnen zeggen dat hij slechts een deel van de schuldeisers een bod aanbiedt (en bijvoorbeeld essentiële schuldeisers niet). Het kan dus voorkomen dat je daar niet van op de hoogte wordt gesteld. De schuldenaar (jouw klant) mag gewoon orders plaatsen, het doel is immers om de in de kern levensvatbare onderneming ook levensvatbaar te maken. Het is dan ook belangrijk om proactief te blijven sturen op je debiteuren. Om schulden niet te snel en lang te laten oplopen, om incassomaatregelen te treffen en om in gesprek te blijven met je debiteur. Als er een afkoelingsperiode is toegewezen, dan is het lastig om geleverde onbetaalde spullen terug te halen. Is er geen afkoelingsperiode? Dan kan – mits overeengekomen – een beroep op eigendomsvoorbehoud worden gedaan en het recht van reclame worden ingeroepen (terughalen van onbetaalde goederen door koopovereenkomst te ontbinden).

Blijf in overleg

In 2022 zijn er in totaal circa 40 WHOA-procedures geweest. Uit de praktijk blijkt dat de WHOA zeker goed kan uitpakken. ADO Den Haag is daar een voorbeeld van. Als leverende partij moet je er altijd voor zorgen dat je werkt met eigendomsvoorbehoud en dus goede algemene voorwaarden. Tijdens de afkoelingsperiode kun je niet eenvoudig bij je spullen De positie van kleinere MKB-schuldeisers is overigens versterkt met een minimumbescherming. Zij moeten in beginsel minimaal 20% van hun vordering voldaan krijgen. Als de kleine schuldeisers niet instemmen met een aanbod van minder dan 20%, dan zal de rechter toetsen of er zwaarwegende gronden zijn om af te wijken. Als de rechter de gronden niet voldoende acht om af te wijken, dan wordt het akkoord niet goedgekeurd. De WHOA heeft uiteraard meer voeten in aarde dan ik in dit artikel bespreek. Voor zowel leveranciers als bedrijven in zwaar weer is het van belang om in overleg te treden en te blijven. Er zijn altijd specialisten die samen met jou op zoek gaan naar oplossingen!

Meer weten? Neem contact op.