Wat is een beloningsbeleid

Inleiding

Dit document is een samenvatting van het beloningsbeleid binnen Xolv en legt het beleid, de taken en de verantwoordelijkheid rond belonen bij Xolv vast.
Het beloningsbeleid van Xolv is van toepassing op alle medewerkers, inclusief freelancers en uitzendkrachten.


Beleid

Alle medewerkers hebben een functieomschrijving waarbinnen taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kennisvereisten zijn vastgelegd. Op basis van de functieomschrijvingen is een passend beloningsniveau vastgesteld.


Beloning medewerkers

De beloning van medewerkers kan worden onderverdeeld in een vaste en variabele beloning. Hierin zijn verschillende beloningsvormen mogelijk, die altijd onder één van deze type beloningen vallen. Deze indeling is van belang, omdat de verhouding tussen vaste en variabele beloning aan restricties is gebonden. Xolv conformeert zich aan de wettelijk vastgestelde bepaling.


Vaste beloning

Het uitgangspunt van de vaste beloning is voornamelijk een afspiegeling van relevante werkervaring en (organisatorische) verantwoordelijkheid die de betreffende medewerker heeft.

Minstens eenmaal per jaar beoordeelt de leidinggevende hoe een medewerker heeft gefunctioneerd o.a. in relatie tot eerder gemaakte afspraken. Deze beoordeling vormt het uitgangspunt voor toekenning van een mogelijke verhoging.


Variabele beloning

Medewerkers kunnen in aanmerking komen voor een bonus. De bonus zal worden toegekend in geval van een bijzonder goede individuele prestatie, zowel kwalitatief als kwantitatief, op een wijze die objectief waarneembaar en vastgesteld is.

Uitgangspunt is dat het voor medewerkers duidelijk is, waarop de variabele beloning is gebaseerd. De variabele beloning moedigt het nemen van onaanvaardbare risico’s niet aan.
De kernwaarden en het lange termijn klantbelang staan altijd voorop.


Xolv waarborgt dat de variabele beloning voor een individuele werknemer nooit meer dan 100% van het vaste loon zal zijn en de totale som van de variabele beloning voor alle werknemers zal nooit meer zijn dan 20% van de totale som van de vaste beloning voor alle werknemers.